Spring naar de inhoud

Goed onderwijs voor onze kinderen is wat iedereen wil. De Medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan dat daar bij uitstek op let, zowel inhoudelijk als in de uitvoering. In de MR hebben, in gelijke verhoudingen, ouders en leerkrachten zitting. Op onze school zijn dat 3 ouders en 3 leerkrachten. De voorzitter is gekozen uit de oudergeleding. De schoolleiding is verplicht de MR te informeren over alle plannen die betrekking hebben op het onderwijs van onze kinderen. De MR heeft bij veranderingen die het bevoegd gezag Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn en de directie van onze school wil doorvoeren adviesrecht en in sommige gevallen instemmingsrecht. Er gebeurt dus niets waarvan de MR niet op de hoogte is. 

Onze MR bestaat uit de volgende leden: 

Oudergeleding:

  • Karlien Robroch, voorzitter  
  • Angelique Lubbinge, secretaris  
  • Robin Vos  

Personeelsgeleding:

  • Renee Hilgen  
  • Jessica Fidom  
  • Janine Koster  
samen uniek